a
a

De RI&E

DE VERPLICHTE RISICO-INVENTARISATIE

De RI&E, oftewel risico inventarisatie en -evaluatie, is een verplichting vanuit de Arbowet. Met deze RI&E worden alle risico’s op de werkplek in kaart gebracht. Vervolgens worden voor de openstaande risico’s maatregelen opgesteld. Het doel is om een veilige werkomgeving te creëren voor de medewerkers waardoor ongevallen worden voorkomen. Wanneer een werkgever met personeel niet over een RI&E beschikt, kan de Inspectie SZW een boete opleggen. Doordat er nog te veel bedrijven niet over een RI&E beschikken, treedt de Inspectie SZW steeds strenger op. Daarom is door het ministerie SZW en overkoepelende organisaties de Week van de RI&E in het leven geroepen. Dit is een manier om extra aandacht te besteden aan deze wettelijke risico-inventarisatie.

WAT IS EEN RI&E?

Nu we weten dat een RI&E verplicht is, is het fijn om te weten: Wat is een risico-inventarisatie. De RI&E is een rapport met daarin de inventarisatie van de risico’s op de werkplek en de evaluatie daarvan. Voor de aanwezige risico’s worden beheersmaatregelen voorgesteld. Deze worden in het plan van aanpak uitgewerkt. Voor sommige branches is een branche-RI&E opgesteld. Dit is een standaard RI&E-sjabloon afgestemd op de risico’s uit die branche. Het grote voordeel is dat alle kennis en kunde van de branche hierin is verwerkt. De nadelen zijn dat de bevindingen vaak niet voldoende op maat zijn en er te algemene maatregelen worden voorgesteld. Daarom wordt er vaak een RI&E op maat aangeboden. Een RI&E dient getoetst te worden door een kerndeskundige, zoals een hoger veiligheidskundige. Een erkende branche-RI&E voor bedrijven met max. 25 medewerkers hoeft niet getoetst te worden. Maar let op, niet alle branche-RI&E’s zijn erkend.

WAT STAAT ER IN EEN RI&E?

De RI&E is opgebouwd uit een aantal aspecten die worden beoordeeld. Denk aan schadelijk geluid, machineveiligheid, fysieke belasting, gevaarlijke stoffen. Deze aspecten worden uitgewerkt in een aantal vragen die positief of negatief kunnen worden beantwoord. Wanneer hieruit blijkt dat er een risico is, dan wordt deze beoordeeld op het effect, de waarschijnlijkheid van optreden en de blootstelling hieraan. Op deze manier kunnen er prioriteiten aan worden gegeven. Vervolgens worden er maatregelen opgesteld om deze risico’s te beheersen. Deze worden opgenomen in een plan van aanpak.

PLAN VAN AANPAK RI&E

Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Het geeft per openstaand risico aan welke maatregelen getroffen moeten worden. Per maatregel wordt tevens een verantwoordelijke en een plandatum vastgelegd. Na de inventarisatie van de risico’s worden er maatregelen geformuleerd die op dat moment het meest geschikt zijn. Het kan zijn dat een andere maatregel uiteindelijk beter past en hetzelfde doel behaald. Het is dan ook belangrijk dat u dit plan van aanpak actueel houdt door uitvoering te geven aan de maatregelen en dit bij te stellen waar nodig. Wilt u weten of uw RI&E nog actueel is en aan de wet voldoet? Neem contact op met Veilig in bedrijf.

Wilt u eerst weten hoe u er voor staat? Vraag de gratis ARBOSCAN aan.
Neem nu CONTACT op voor een RI&E.
Meer informatie over VCA.