Jaarplan Nederlandse Arbeidsinspectie 2022

Inspectie en handhaving

Per 1 januari 2022 heet de Inspectie SZW "Nederlandse Arbeidsinspectie". Hoofdzakelijk doordat er een Europese arbeidsinspectie is opgezet en mede doordat we het altijd Arbeidsinspectie zijn blijven noemen. Wat de Arbeidsinspectie al diverse jaren doet, is een jaarplan opstellen met daarin de doelen voor het komende jaar. Ook voor 2022 heeft de Arbeidsinspectie bepaalde doelen en bijbehorende acties gesteld.

De doelen van de Arbeidsinspectie

Er zijn drie hoofddoelen waarvoor de Arbeidsinspectie acties vaststelt. Deze doelen zijn:

  • Eerlijk werk
  • Gezond en veilig werk
  • Bestaanszekerheid

Elk hoofddoel richt zich op een aantal specifieke risico’s die branche specifiek zijn of branche overstijgend. In het meerjarenplan 2019 – 2022 is een aanpak bepaald dat bestaat uit onderzoek, communicatie en inspectie. Er zijn dus eerst bepaalde onderzoeken gedaan en analyses uitgevoerd, waarna concrete acties op gebied van handhaving en communicatie konden worden bepaald. Wat we in het jaarplan 2022 zien is dat op sommige gebieden meer gericht onderzoek wordt gedaan en er op gerichte risico’s wordt gehandhaafd.

Eerlijk werk

Hoofddoel Eerlijk werk is gericht op eerlijke beloning en bescherming van kwetsbare groepen. Daarbij wordt arbeidsuitbuiting tegen gegaan en wordt de aandacht gericht op een aantal sectoren waar het meeste risico ontstaat. Deze sectoren zijn de agrarische sector, uitzendbureaus, schoonmaakorganisaties, bouw & infrastructuur en transport & logistiek. Dit wil de Arbeidsinspectie bereiken door ten eerste ervoor te zorgen dat werkgevers de wet- en regelgeving hieromtrent gaan naleven. Dit doet de inspectie door middel van voorlichting, handhaving met boetes of het stilleggen van bedrijfsprocessen. Ten tweede wil de Arbeidsinspectie de discussie met de werkgevers aangaan over de gevolgen van sociaaleconomische en maatschappelijke werkwijzen op de arbeidsmarkt. Wat de algehele aanpak versterkt is de samenwerking met andere landen. Hierdoor kan dit grensoverstijgende risico gezamenlijk worden aangepakt. En om de communicatie toegankelijk te maken is er de afgelopen jaren geïnvesteerd in de social media campagnes met #daspaseerlijk, #daspasgezond en #daspasveilig. 

Gezond en veilig werk

Hoofddoel Gezond en veilig werk is gericht op veilig werken met gevaarlijke stoffen, het voorkomen van beroepsziekten, het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting en het tegengaan van arbeidsmarktdiscriminatie. Ook het veel voorkomende risico fysieke belasting zal hierin naar voren komen. Om dit aan te pakken zijn er meer gerichte acties geformuleerd. Deze zijn o.a. 

  • Er zullen actief inspecties en communicatie worden gevoerd om het bewustzijn omtrent gevaarlijke stoffen te vergroten. Het gaat daarbij om stoffen die leiden tot een grote ziektelast. Daarbij zal er actief geïnspecteerd worden m.b.t. dieselmotoremissie en bij gieterijen en smelterijen.
  • Met betrekking tot asbest is de focus altijd op de asbestsanering geweest. Dit jaar gaat de Arbeidsinspectie zich richten op bewustwording bij de indirecte sectoren, zoals klusbedrijven, dakkapelmakers, installatiebedrijven en loodgieters.
  • Er zullen gericht inspecties plaatsvinden bij dierhouderijen m.b.t. dierlijk stof en bij slachterijen en vleesverwerkers m.b.t. fysieke belasting.
  • Binnen de metaalrecycling worden de inspecties voortgezet met betrekking tot hergebruik van afgedankte apparaten.
  • Op basis van de aard van het letsel bij een ongeval en de mate waarin een werkgever zijn zaken op orde heeft, zal de Arbeidsinspectie meer aandacht besteden aan inspectie en onderzoek bij het betreffende bedrijf. Er zal dan ook bij ernstige mogelijk overgegaan worden tot strafrechtelijk onderzoek. Hiervoor zullen rechercheurs met expertise hieromtrent worden geworven en opgeleid.
  • De controle op de kernverplichtingen (RI&E, plan van aanpak en basiscontract) wordt voortgezet met controles en inspecties in specifieke subsectoren.
  • In de sector bouw en infrastructuur zal verder gekeken worden dan de werkgevers. Hierbij zal de focus liggen op de grote landelijke opdrachtgevers en zal daarmee het gesprek worden aangegaan. Het doel daarbij is het naleven van de regel ‘Je werkt veilig of je werkt niet’.

Bestaanszekerheid

Hoofddoel Bestaanszekerheid is gericht op het tegengaan van armoede en schulden. Daarbij wordt met name gekeken naar de risicogroepen: mensen met een arbeidsbeperking, laagopgeleiden en flexwerkers. De Arbeidsinspectie streeft daarbij 2 doelen na. Een is het inzicht geven aan betrokken partijen in trends, knelpunten en risico’s m.b.t. werk en inkomen. De tweede is het bijdragen aan de uitvoering van decentrale taken hierbinnen. Deze doelen worden ingevuld met name door het onderzoeken van risico’s en het opzetten van beleid. Zo is en wordt er gewerkt aan toezicht op de gedecentraliseerde diensten en de integrale dienstverlening van zorg, jeugd, onderwijs en werk & inkomen. En wordt er onderzoek gedaan naar o.a. inkomensondersteuning, schuldhulpverlening en re-integratie. Daarnaast werkt de Arbeidsinspectie samen met andere rijksinspecties, zoals de Inspectie Gezondheidszorg & Jeugd, de Inspectie Justitie & Veiligheid en de Inspectie Onderwijs om tot een gezamenlijk toezicht te komen.

Wilt u meer weten over hoe u voor gezonde en veilige arbeidsomstandigheden kan zorgen? Neem dan contact op met Veilig in bedrijf via het contactformulier, bel naar 06-83445676 of stuur een e-mail naar info@veiliginbedrijf.com

Januari 2022

Interessant artikel? Deel het op social media